مواخذه می شویم که چرا یاد نگرفتیم…

۲۶ تیر ۱۴۰۰ 11475

#نفس_انسان به سرمایه ای که می رسد می خواهد تجاوز کند

بعضی از چیزها زمینه #طغیان را بیشتر می کند
اگر #آگاهی نداشته باشیم تجاوز ها بیشتر می شود.
#مواخذه می شویم که چرا یاد نگرفتیم.

دیدگاه‌ها

تماس با ما