خوشی های معنوی

۱۴ خرداد ۱۴۰۲ 969

دانلود

☝️ انسان به طور طبیعی #خوشی‌هایی در زندگانی دنیا دارد
در کنار این‌ #خوشی‌ها نگرانی باید وجود داشته باشد…

🤔 این #نگرانی و راه کار آن چیست؟

#نگرانی_از_خوشی_ها
#خوشی_های_معنوی
#توجه_و_برنامه_ریزی

دیدگاه‌ها

تماس با ما