انسان باید با یک #آرامشی در مسیر #تهذیب_نفس قرار بگیرد ..

۰۵ مهر ۱۴۰۱ 122

انسان باید با یک #آرامشی در مسیر #تهذیب_نفس قرار بگیرد.

🤔 حال این #آرامش چگونه حاصل می شود؟

#تهذیب_نفس
#صراط_مستقیم

دیدگاه‌ها

تماس با ما