نعمت های مخصوص انسان

۰۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۱

همه ی موجودات به نوعی راهی به سوی خدا دارند
منتها …
#انسان یک #رابطه_ی_خاص_با_خداوند_متعال می‌تواند برقرار کند

✓ #انسان چون سعه ی وجودی دارد …

دیدگاه‌ها

لطفا محاسبه کنید: 65 + = 75

تماس با ما