#عروج_عقل_و_جهل-اهمیت عقل

۰۱ مهر ۱۴۰۱ 416

#عروج_عقل_و_جهل

اهمیت عقل

بررسى ماهیت و خصوصیات عقل بحثى است که هم قرآن و سنت به آن پرداخته است و هم در بحث‏هاى عقلى و غیر آن از آن بحث شده است که تاکنون مهم و کهنه‏نشدنى است و از سوى دیگر، تأثیر عملى و روحى دارد و با بحث‏هاى آینده نیز ارتباط دارد؛ لذا قرآن کریم و ائمه: به آن اهمیت فراوان داده‏اند.

قرآن کریم نشان دادن آیات تکوینى و انزال آیات تشریعى از سوى خداوند متعال را براى تعقل انسان دانسته است تا از دیدن و شنیدن آن‏ها درک باطنى و حقیقى او فعال و آگاهانه شود و به مبدأ و کمالات او و هدف داشتن عالم و انسان پى ببرد. در بسیارى از آیات، پس از بیان پاره‏اى از آیات تکوینى و تشریعى، انسان‏ها را به تعقل کردن ترغیب مى‏کند تا به نشانه بودن آن‏ها از حق تعالى و اوصاف کمالیه او راه پیدا کنند و کسانى که عقل خود را در برخورد با اشیا و امور عالم به کار نمى‏گیرند را، که قهراً نسبت به درک حقایق آن‏ها کر و گنگ خواهند بود، بدترین جنبنده‏ها معرفى کرده اس

دیدگاه‌ها

تماس با ما