تأثیر متقابل ظاهر در باطن

۱۲ آذر ۱۳۹۹ 8721

#تائبین

تأثیر متقابل ظاهر در باطن

در فراز: «أَنْ تَهَبَ لِی مُوبِقَاتِ الْجَرَائِرِ وَ تَسْتُرَ عَلَیَّ فَاضِحَاتِ السَّرَائِرِ.» از حضرت حق می‌خواهیم گناهان هلاک کننده‌ی انسان را ببخشد و بر امور پنهانی رسوا کننده، پوششی قرار دهد؛ زیرا اعمال و رفتار انسان، از حالات نفسانی او سرچشمه می‌گیرد.

وقتی در نفس انسان انحراف یا غفلتی پیش می‌آید، این انحراف و غفلت در صحنه‌ی عمل نیز ظهور پیدا می‌کند و تأثیر متقابل در روح می‌گذارد. به این صورت که اگر عمل نیک و شایسته باشد به دل و قلب نیز حیات تازه می‌بخشد و اگر عمل قبیحی باشد، آثار نامطلوب روحی و آخرتی و گاهی دنیایی در بر دارد.

تماس با ما