یقظه و بیداری

یقظه و بیداری

متن سوال: سالک بعد از تنبه و بیداری نسبت به حرکت به سوی خداوند،اولین مرحله یا مقام که باید برای رسیدن به آن تلاش کند چیست؟ پاسخ استاد: ۱- حسابرسي اعمالش از اول ...