کسب رضایت خداوند متعال

کسب رضایت خداوند متعال

متن سوال: بنده هدفم رسیدن به مقامات بالای معنوی نیست می خواهم خداوند از من راضی باشد و آمرزیده از دنیا بروم.پیش وجدانم شرمنده نباشم.من هنوز نمیتوانم خطاهای گذشته ی خودم ...