کتاب بازگشت به سوی او

شرح مناجات تائبین – بخش دوم

«الهی! أَلْبَسَتْنِی الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّتِی.» خدایا! خطاها لباس ذلت بر من پوشانده‌اند. این مطلب، به‌طور قطع زبان حال امام است و هرگز این‌گونه نیست که حضرت، تنها در مقام تعلیم بوده و ...

شرح مناجات تائبین – بخش اول

الهی! أَلْبَسَتْنِی الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّتِی خدایا! خطاها لباس خواری برتنم کرده‌است یقظه؛ اولین گام در سیر الی الله تعالی حالت توبه، از حالات بسیار شریفی است که لازم است بندهٔ ضعیف و خطاکار ...