چگونه توبه کنیم؟

شوق انجام گناه

متن سوال: با شوق گناه و فکرهای بدی که تو ذهنمان هست چکار کنیم و چطور این حالت رو رفع کنم؟   پاسخ استاد: شوق به گناه و فکر در گناه را با توجه ...

مجازات گناه سهوی

متن سوال: اول: اگر فردی از روی بی اطلاعی عمل گناهی را مرتکب بشود، خداوند فرد را بخاطر آن عمل مجازات می کند؟ دوم: قصد جدی کردم که توبه کنم، اما حالت ...