پشیمانی و توبه

مجازات گناه سهوی

متن سوال: اول: اگر فردی از روی بی اطلاعی عمل گناهی را مرتکب بشود، خداوند فرد را بخاطر آن عمل مجازات می کند؟ دوم: قصد جدی کردم که توبه کنم، اما حالت ...