همت

معنی علو همت چیست؟

متن سوال: معنی علو همت چیست؟         پاسخ استاد: جواب: آن چه که در معارف اسلامی تحت عنوان علو همت مطرح می شود، تلاش در جهت داشتن و رسیدن مقصد متعالی است و ...