نسخه صحیح زیارت عاشورا

نسخه صحیح زیارت عاشورا

متن سوال: آیا زیارت عاشورائی که به نقل از آیت اله سعادت پرور که استادشان علامه طباطبائی از  مرحوم ایت الحق سید علی قاضی فراگرفته بودند با اینکه با فقراتی از ...