سوالات

راه تقویت ایمان و مبارزه با شبهات

متن سوال: بنده به عنوان یک شیعه در محیطی زندگی می کنم که برخی از اطرافیانم از ادیان و مذاهب دیگر، به ویژه اهل سنت می باشند و برخی دیگر اساسا ...