ستاریت خدواند و چشم برزخی

چشم برزخی

متن سوال: چطور داشتن چشم برزخی با ستاریت خداوند می سازد؟ پاسخ استاد: معنای ستاریت آشکار نکردن برای عموم مردم است تا جایی که خود شخص بخواهد گناه یا عیبش پوشیده باشد اما ...