راز و نیاز با خدا

عبادت و راز و نیاز با خداوند

متن سوال: چطور و چگونه و چکار باید بکنم عبادتی که انجام می دهم از ترس خدا و یا بخاطر کسب ثواب نباشه و فقط به عشق خدا باشد ظاهرا آیت ...