درمان بی ارادگی

تقویت عزم و اراده

متن سوال: چگونه می توان عزم و اراده خود را تقویت کرد؟ پاسخ استاد: اراده با این امور تقویت می شود: توجه به اهمیت کار و هدف از آن و برنامه ریزی صحیح ...