خواب‌های آشفته

دفع بلا و حوادث ناگوار

متن سوال: چندی است حوادث ناگوار متعددی برای من به وجود می آید که خیلی نگرانم کرده برای رفع این حالت چه کنم؟همیشه خوابهای آشفته و خواب مرگ می بینم با ...