خداوند متعال

خداوند متعال راه خیر را پیش پای انسان گذارده است….

خداوند متعال راه خیر را پیش پای انسان گذارده است که آن دین الهی است خیرمطلق در دستورات دین الهی می باشد که ما را به آن مقصد اعلی که ...