حقیقت دین

حقیقت دین

متن سوال: چند وقتی است سوالی عمیقا ذهن اینجانب را درگیر کرده و از همه امور دینی، از جمله خرده پژوهش های دینی، ادای مستحبات و ... باز نگه داشته. سوالم اینست: ...