توبه و ترک گناه

اجبار به گناه

متن سوال: آیا ممکن است خدا انسان را به خاطر گناهی به گناهی دیگر مجبورش کند؟ پاسخ استاد: خیر، اگر انسان مبتلا به گناهی می شود به جهت سوء اختیار یا طغیان امیال ...

کسب رضایت خداوند متعال

متن سوال: بنده هدفم رسیدن به مقامات بالای معنوی نیست می خواهم خداوند از من راضی باشد و آمرزیده از دنیا بروم.پیش وجدانم شرمنده نباشم.من هنوز نمیتوانم خطاهای گذشته ی خودم ...

کنترل و اصلاح نفس

متن سوال: گاهی در اوج معنویت هستم ولی درست بعد از همین حالات خوب، ناگهان خود را در شرایطی می بینم که در اسلام داشتن خود و حتی انسان بودنم شک ...