تقویت اراده

تقویت اراده

متن سوال: چگونه می توان عزم و اراده خود را تقویت کرد؟     پاسخ: اراده با این امور تقویت می شود: توجه به اهمیت کار و هدف از آن و برنامه ریزی صحیح به ...