ترک حرام خوری

مال شبهه ناک و حرام خوری

متن سوال : در سفارشات علما و اساتید اخلاق تاکید زیادی به دوری از غذای شبهه ناک می شود، منظور از کلمه شبهه ناک چه می باشد؟ ایا منظور غذایی است ...