بدذاتی افراد

سرشت الهی و بد‌ذاتی افراد

متن سوال: اگر انسان جلوه گر ذات اقدس احدیت است و خداوند از روح خود در انسانها دمیده است پس معنی اینکه انسانی بد ذات است چیست؟ پاسخ استاد: خداوند متعال هیچ کس ...