اعتیاد به موسیقی

موسیقی

متن سوال: اگر برادر بزرگتر کسی در خانه زیاد موسیقی گوش میدهد تکلیف برادر کوچک چیست؟ با تشکر پاسخ استاد: با دلسوزی و مهربانی و زبان نرم مضرات جسمی و روحی موسیقی را ...