استقلال مالی زنان و فعالیت های علمی و اجتماعی آن ها

استقلال مالی زنان و فعالیت های علمی و اجتماعی آن ها

متن سوال: آیا از نظر اسلام زنان می توانند استقلال مالی داشته باشند، در فعالیت های علمی و اجتماعی حضور داشته باشند؟     پاسخ: از نظر اسلام زنان می توانند استقلال مالی داشته ...