استاد تحریری

تعبیر خواب

متن سوال:   بنده خوابی دیده ام که به شدت نگرانم کرده است، به نظر استاد چه کاری باید انجام دهم؟     پاسخ استاد: استاد تعبیر خواب نمی کنند اما در این گونه ...

مبنا و میزان حساسیت به مساله محرم و نامحرم

متن سوال:   بنده مدیر یک مجموعه تفریحی ورزشی می باشم که پینت بال نام دارد (یک نوع ورزش گروهی تیر اندازی با گلوله های بی خطر)، سوالاتی در این باب ...