از خود بیگانگی

از خود بیگانگی

متن سوال: انسان در چه صورتی از خود بیگانه می شود و عاقبت آن چیست؟     پاسخ استاد: وقتی عقل را بکار نگیرد تا حقیقت خود و ارتباطش را با مبدا و معاد درک ...