از بین بردن شوق به گناه

شوق انجام گناه

متن سوال: با شوق گناه و فکرهای بدی که تو ذهنمان هست چکار کنیم و چطور این حالت رو رفع کنم؟   پاسخ استاد: شوق به گناه و فکر در گناه را با توجه ...