ارتداد از اسلام

کفر و ارتداد

متن سوال: چرا فردی را که آگاهانه از دین خارج می شود مرتد می نامند؟آیا بر خلاف آزادی انسان نیست؟ حکم ارتداد چیست؟ پاسخ استاد: جواب این سوال مفصل است خلاصه ی آن ...