ابتلا به گناهان

اجبار به گناه

متن سوال: آیا ممکن است خدا انسان را به خاطر گناهی به گناهی دیگر مجبورش کند؟ پاسخ استاد: خیر، اگر انسان مبتلا به گناهی می شود به جهت سوء اختیار یا طغیان امیال ...