آداب استراحت و خواب

آداب خواب و استراحت

متن سوال: چگونه برای نماز صبح بیدار شویم؟ پاسخ استاد: شب دیر نخوابید ۱. دیر غذا نخورید ۲. غذای سنگین نخورید ۳. در روز هم مواظب باشید #گناه_نکنید ۳. بعضی آداب خواب را بخوانید مانند: آیه الکرسی، ...