آفات علم قسمت چهارم:(هوا پرستی)

۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۲۴

#سیر_الی_الله

آفات علم (هوا پرستی)

ابعاد هواپرستى

پیروى از خواسته‏هاى نفسانى، ابعادى دارد که هر کدام براى طالبان علوم به ویژه
معارف دینى زیانبار است و او را از هدف باز مى‏دارد. برخى ابعاد هواپرستى عبارت
است از:

الف. گناه و معصیت   

ب. شکم بارگى

ج. ریاست‏طلبى

د. تکبّر

ه . حسد

و. فریفتگى علمى

دیدگاه‌ها

1 + 2 =

تماس با ما