آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 26 ژانویه 2020
Print Friendly, PDF & Email

هدایتگران

نکتههایناب

🔸استاد تحریری:
با دقت در وقایع و حوادث عالم فهمیده مى‏ شود که چه بسیار اتفاق‏هاى ساده و کوچکى پیرامون ما واقع مى‏ شود و سرشار از نکات #هدایت‏گر است که مى‏ تواند گشاینده‏ ى گره‏ هاى #معنوى و حتى #هادى انسان گردد.

نکتههایناب

🔸استاد تحریری:
با دقت در وقایع و حوادث عالم فهمیده مى‏ شود که چه بسیار اتفاق‏هاى ساده و کوچکى پیرامون ما واقع مى‏ شود و سرشار از نکات #هدایت‏گر است که مى‏ تواند گشاینده‏ ى گره‏ هاى #معنوى و حتى #هادى انسان گردد.

مطالب مرتبط