اطلاعیه

جلسات جمعه حضرت استاد تحریری در تهران تا ثانوی بعدی تعطیل میباشد شروع جلسات اطلاع رسانی می شود.

معرفی کتاب

علمای بزرگی چون آیت الله سید علی آقا #قاضی طباطبایی(ره) که قطب عرفان و توحید در زمان ما شناخته میشوند و شاگردانشان هر یک قله ای در عرفان و توحید ...

ناله های زیاد نتیجه معرفت بالا استاد تحریری:

هر مقدار معرفت نسبت به خداوند ملموس ترباشد ، با جان آمیخته تر باشد ، نالههایانسان در برابر خداوند بیشتر خواهد بود.