چگونگی دستگیری خداوند متعال

دستگیری خداوند متعال چگونه هست؟

هدایتگران

نکتههایناب 🔸استاد تحریری: با دقت در وقايع و حوادث عالم فهميده مى‏ شود كه چه بسيار اتفاق‏هاى ساده و كوچكى پيرامون ما واقع مى‏ شود و سرشار از نكات #هدايت‏گر است كه ...

Page 2 of 2
1 2