مواعظ

«و خذ موعظتك من الدّهر و أهله» خدای متعال به حضرت موسی (علی نبیّنا و آله و علیه السّلام) در این قسمت از سفارشات خود می‌فرماید: از گذشت زمان و ...

مقام معنوی حضرت زهرا

استاد تحریری: حضرت فاطمه شخصیتی است که به تمام معنا تحت ولایتالهی و پیامبر است، یعنی از جهت معنوی همان جایگاه بلند معنوی را دارد که پیامبر دارد، اما مقام ...

Page 2 of 3
1 2 3