آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 02 آگوست 2019
Print Friendly, PDF & Email

ناله های زیاد نتیجه معرفت بالا استاد تحریری:

هر مقدار معرفت نسبت به خداوند ملموس ترباشد ، با جان آمیخته تر باشد ، نالههایانسان در برابر خداوند بیشتر خواهد بود.

هر مقدار معرفت نسبت به خداوند ملموس ترباشد ، با جان آمیخته تر باشد ، نالههایانسان در برابر خداوند بیشتر خواهد بود.

مطالب مرتبط