آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 13 ژانویه 2019
Print Friendly, PDF & Email

موعظه خداوند به حضرت موسی

«یا موسى‏ ما ارید به‏ وجهی فکثیر قلیله»
ای موسی اگر آن کارهایی که مقصود از آن توجّه و رسیدن به من است، اخلاص در آن باشد، کم آن هم زیاد است.

«فکثیر قلیله» یعنی اگر قصد از هر عملی ولو اندک، اطاعت از فرمان الهی ورضایت خدا باشد، این کار کم زیاد است.

«و ما ارید به غیری فقلیل کثیره» ، امّا هر کاری ولو به حسب ظاهر بزرگ باشد ولی رنگ الهی نداشته باشد آن […]

«یا موسى‏ ما ارید به‏ وجهی فکثیر قلیله»
ای موسی اگر آن کارهایی که مقصود از آن توجّه و رسیدن به من است، اخلاص در آن باشد، کم آن هم زیاد است.

«فکثیر قلیله» یعنی اگر قصد از هر عملی ولو اندک، اطاعت از فرمان الهی ورضایت خدا باشد، این کار کم زیاد است.

«و ما ارید به غیری فقلیل کثیره» ، امّا هر کاری ولو به حسب ظاهر بزرگ باشد ولی رنگ الهی نداشته باشد آن عمل کم خواهد بود.

مطالب مرتبط