آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۰۶ فروردین ۱۳۹۸
Print Friendly, PDF & Email

مواعظ

و تقرّب إلى فانّی منک قریب
به من نزدیکی بجوی چون من به تو قریب هستم.
قرب الهی برای بندگان آن هدف حقیقی و کمال نهایی انسان است که خدای متعال انسان را به طور خاص برای آن درجه‌ی خاص قرب به خودش آفریده است.
خدای متعال از نظر وجودی به همه‌ی موجودات نزدیک است، امّا درک نزدیکی خدای متعال به همه‌ی موجودات و از جمله انسان به طور کامل مخصوص وجود انسان است.

و تقرّب إلى فانّی منک قریب
به من نزدیکی بجوی چون من به تو قریب هستم.
قرب الهی برای بندگان آن هدف حقیقی و کمال نهایی انسان است که خدای متعال انسان را به طور خاص برای آن درجه‌ی خاص قرب به خودش آفریده است.
خدای متعال از نظر وجودی به همه‌ی موجودات نزدیک است، امّا درک نزدیکی خدای متعال به همه‌ی موجودات و از جمله انسان به طور کامل مخصوص وجود انسان است.

مطالب مرتبط

دیدگاه های کاربران