آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 16 اکتبر 2019

مواعظ

جنبه های طول امل و ویژگی دل نرم

« و قاسی القلب منّی بعید » ای موسی کسی که قساوت قلب داشته باشد، از من دور است.

باید دقّت کرد که انسان از جهات مختلفی ممکن است به طول امل مبتلا بشود.

آرزوهای دور و درازی که وجهه‌ی ظاهری دینی است، امّا در باطن انسان از ارتباط با خدا و عمق بخشیدن ارتباط با خدا برای خود و برای دیگران غافل بشود. جامعه‌زده و […]

جنبه های طول امل و ویژگی دل نرم

« و قاسی القلب منّی بعید »
ای موسی کسی که قساوت قلب داشته باشد، از من دور است.

باید دقّت کرد که انسان از جهات مختلفی ممکن است به طول امل مبتلا بشود.

آرزوهای دور و درازی که وجهه‌ی ظاهری دینی است، امّا در باطن انسان از ارتباط با خدا و عمق بخشیدن ارتباط با خدا برای خود و برای دیگران غافل بشود. جامعه‌زده و مردم زده بشود. چشم او به گفته‌ی مردم، گوش او به صدای مردم، به استقبال و استدبار مردم باشد. همه‌ی این‌ها جنبه‌های این طول امل می‌شود.

از نشانه‌های نرمی دل،تأثّر قلبی از مواعظ الهی و پند پذیری و ایجاد دگرگونی است. اگر این‌ها نباشد خدای ناکرده انسان مبتلا به قسوت قلب شده است لذا کسی که مبتلای به قسوت قلب شده است، از عبرت‌ها پند نمی‌گیرد.

مطالب مرتبط