آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 16 ژوئن 2020
Print Friendly, PDF & Email

محور غریزه

💠استاد تحریری:
هر یک از این غرایز و امیال که در وجود انسان نهاده شده است اگرچه از جهتی با غرایز دیگر موجودات مشترک است اما از جهات دیگر اختصاصی است؛

⬅️ یعنی غریزه جنسی انسانی، باید با محوریت #تعقّل و #توجّه و #التزام به قانون الهی به کار گرفته شود.

💠استاد تحریری:
هر یک از این غرایز و امیال که در وجود انسان نهاده شده است اگرچه از جهتی با غرایز دیگر موجودات مشترک است اما از جهات دیگر اختصاصی است؛

⬅️ یعنی غریزه جنسی انسانی، باید با محوریت #تعقّل و #توجّه و #التزام به قانون الهی به کار گرفته شود.

مطالب مرتبط