آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 02 مارس 2019
Print Friendly, PDF & Email

سیر الی الله

شرایط تأثیر انفاق
با دقت در اعمالى که از انسان سر مى زند، فهمیده مىشود که آنها هم از زمینه ها، افکار و روحیه هاى درونى او نشأت مى گیرد و البته شرایط و عوامل بیرونى نیز در انجام آنها مؤثر است و پس از انجام آن، آثارى در خود شخص و دیگران نیز مى گذارد.

انفاق نیز یکى از کارهاى مطلوبى است که آثار فراوانى دارد و هر مقدار شرایط فکرى و روحى بالاترى تحقق یابد، […]

شرایط تأثیر انفاق
با دقت در اعمالى که از انسان سر مى زند، فهمیده مىشود که آنها هم از زمینه ها، افکار و روحیه هاى درونى او نشأت مى گیرد و البته شرایط و عوامل بیرونى نیز در انجام آنها مؤثر است و پس از انجام آن، آثارى در خود شخص و دیگران نیز مى گذارد.

انفاق نیز یکى از کارهاى مطلوبى است که آثار فراوانى دارد و هر مقدار شرایط فکرى و روحى بالاترى تحقق یابد، تأثیر انفاق در خود و دیگران بیشتر خواهد بود که آنها عبارتند از:
• ایمان و اخلاص
• انفاق از راه حلال و در راه حلال
• انفاق آن چه محبوب است
• تعادل در انفاق

مطالب مرتبط