آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 15 مارس 2020

اهمیت عقل

 بررسى ماهیت و خصوصیات عقل بحثى است که هم قرآن و سنت به آن پرداخته است و هم در بحث‏هاى عقلى و غیر آن از آن بحث شده است که تاکنون مهم و کهنه‏ نشدنى است و از سوى دیگر، تأثیر عملى و روحى دارد؛ لذا قرآن کریم و ائمه به آن اهمیت فراوان داده‏ اند.  قرآن کریم نشان دادن آیات تکوینى و انزال آیات تشریعى از سوى خداوند متعال را براى تعقل انسان دانسته […]

 بررسى ماهیت و خصوصیات عقل بحثى است که هم قرآن و سنت به آن پرداخته است و هم در بحث‏هاى عقلى و غیر آن از آن بحث شده است که تاکنون مهم و کهنه‏ نشدنى است و از سوى دیگر، تأثیر عملى و روحى دارد؛ لذا قرآن کریم و ائمه به آن اهمیت فراوان داده‏ اند.  قرآن کریم نشان دادن آیات تکوینى و انزال آیات تشریعى از سوى خداوند متعال را براى تعقل انسان دانسته است تا از دیدن و شنیدن آن‏ها درک باطنى و حقیقى او فعال و آگاهانه شود و به مبدأ و کمالات او و هدف داشتن عالم و انسان پى ببرد. در بسیارى از آیات، پس از بیان پاره‏ اى از آیات تکوینى و تشریعى، انسان‏ها را به تعقل کردن ترغیب مى‏کند تا به نشانه بودن آن‏ها از حق تعالى و اوصاف کمالیه او راه پیدا کنند و کسانى که عقل خود را در برخورد با اشیا و امور عالم به کار نمى‏ گیرند را، که قهراً نسبت به درک حقایق آن‏ها کر و گنگ خواهند بود، بدترین جنبنده‏ ها معرفى کرده است.

مطالب مرتبط