آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 31 آگوست 2019
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری:

مدارا کردنانسان هر مقدار بخواهد واقع بینانه حرکت کند و با به کار بستن عقلش، ظرفیت درک افراد و اختلاف روحیات ایشان را در نظر بگیرد، براى رسیدن به نتیجه اى از فعالیتهایش، باید با برخوردهاى نامطلوب دیگران، ملایمت و مدارا کردن را سرلوحه ى زندگیش قرار دهد.

مدارا کردن
انسان هر مقدار بخواهد واقع بینانه حرکت کند و با به کار بستن عقلش، ظرفیت درک افراد و اختلاف روحیات ایشان را در نظر بگیرد، براى رسیدن به نتیجه اى از فعالیتهایش، باید با برخوردهاى نامطلوب دیگران،
ملایمت و مدارا کردن را سرلوحه ى زندگیش قرار دهد.

مطالب مرتبط