آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۱۲ دی ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری:

وقتی هدف از هستی انسان، رسیدن به محبوب و وصل معبود است، معلوم است که اظهار دشمنی و انجام گناه او را از رسیدن به این آرزوی مهم محروم خواهد ساخت.

وقتی هدف از هستی انسان، رسیدن به محبوب و وصل معبود است، معلوم است که اظهار دشمنی و انجام گناه او را از رسیدن به این آرزوی مهم محروم خواهد ساخت.

مطالب مرتبط

دیدگاه های کاربران